Domů

KOOR ESG 8/2027

Emitentem dluhopisu je KOOR ESG SICAV a.s., KOOR ESG Podfond, který primárně investuje do společnosti KOOR s.r.o., která svojí činností investuje do zvýšení energetické efektivnosti teplárenských zařízení a projektů, kde dochází k úspoře energií při zachování principů ESG. KOOR s.r.o. je od roku 2010 největší slovenskou společností poskytující energetické služby.

  • GES – Garantované energetické služby,
  • EPC – Energetické služby splácené z úspor,
  • PBC – Performance base contract,
  • EC – Energetický contracting,
  • PPA – Power purchase agreement,
  • OZE – Zařízení na výrobu EE,
  • BESS – Bateriová energetická zařízení.
Název Dluhopisů KOOR ESG 8/2027
Emitent

KOOR ESG SICAV a.s., KOOR ESG Podfond

Emitent je investičním fondem kvalifikovaných investorů dle § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF a alternativním investičním fondem ve smyslu AIFMD, a jako nesamosprávný investiční fond je plně obhospodařován investiční společností DELTA investiční společnost, a.s

ISIN CZ0003551624
Datum emise 1.6.2024
Datum splatnosti 1.6.2028
Emisní lhůta 31.12.2023
Úrok 8 % p.a.
Výplata úroku Roční
Jmenovitá hodnota 100 000,- Kč (min. výše investice)
Celkový objem emise 22 000 000,- Kč
Podoba dluhopisů Listinné
Možnost předčasného splacení Ano k 1.6.2025
Administrátor emise DELTA investiční společnost, a.s.

Kontakt

DELTA Investiční společnost, a.s.

Tel.: +420 725 245 624

E-mail: investice@deltais.cz

Tento dokument je propagačním sdělením k nabídce dluhopisů s názvem „KOOR ESG 8/2027“ fondu KOOR ESG SICAV a.s., KOOR ESG Podfond. Podfond je v souladu s ust. § 165 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) účetně a majetkově oddělená část jmění KOOR ESG SICAV a.s., IČ 173 28 187, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27459 (dále jen „Fond“). Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit s emisními podmínkami a v nich uvedenými riziky, která mohou být s případnou investicí spojena. Pro získání těchto dokumentů kontaktujte DELTA Investiční společnost, a.s. na info@deltais.cz. Upozorňujeme, že návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením, investiční radou ani analýzou investičních příležitostí. Nabídka dluhopisů je platná pouze na území České republiky. Pro některé osoby mohou být aplikována pravidla omezující či vylučující nabytí dluhopisů. Text tohoto dokumentu nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem, použití ustanovení § 2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby se vylučuje.

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jehož akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora DELTA investiční společnost, a.s.Investiční společnost jakožto obhospodařovatel a administrátor fondu upozorňuje, že návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota investice do fondu (podfondu) může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Upozorňujeme, že předchozí výkonnost fondu (podfondu) ani odhadovaná výkonost v budoucnosti nezaručuje srovnatelnou či vyšší výkonnost v budoucím období. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu (podfondu) a sdělením klíčových informací (KID). Pro získání těchto dokumentů kontaktujte DELTA Investiční společnost, a.s. na info@deltais.cz.

Investice do fondu (podfondu) je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé investici. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu (podfondu). Investice do fondu (podfondu) podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu (podfondu), která mohou ovlivnit výkonnost fondu i podfondu a tím hodnotu investice.

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením, investiční radou ani analýzou investičních příležitostí. Text tohoto dokumentu nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem, použití ustanovení § 2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby se vylučuje.

Tento dokument a jeho obsah jsou důvěrné a nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo postupovány přímo či nepřímo žádné jiné straně v celku ani po částech bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu fondu.